Love the violet and feeling blue

Bài Dự Thi

SBD 07: Love the violet and feeling blue

Sự đa nghĩa phức tạp của màu sắc trong các nền văn hoá khác nhau
Thí Sinh: Hầu Mí Sơn
Salon: Hầu Mí Sơn
Địa chỉ: Hà Giang
236 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.